فروشگاه ساز رایگان فایل ، همکاری در فروش فایل | سل یو

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید لواشک از خرما - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید لواشک از خرما - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طرح توجیهی راه اندازی خط تولید لواشک از خرما مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

توضیحات بیشتر دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید کاغذ تایپ لاینر و وایت تایپ - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید کاغذ تایپ لاینر و وایت تایپ - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طرح توجیهی راه اندازی خط تولید کاغذ تایپ لاینر و وایت تایپ مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

توضیحات بیشتر دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید کود شیمیایی - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید کود شیمیایی - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طرح توجیهی راه اندازی خط تولید کود شیمیایی مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

توضیحات بیشتر دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید خشک کن ذرت - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید خشک کن ذرت - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طرح توجیهی راه اندازی خط تولید خشک کن ذرت مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

توضیحات بیشتر دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید خوراک دام و طیور - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

طرح توجیهی تولید خوراک دام و طیور - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طرح توجیهی تولید خوراک دام و طیور مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

توضیحات بیشتر دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی تولید خیار درختی - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

طرح توجیهی تولید خیار درختی - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طرح توجیهی تولید خیار درختی مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

توضیحات بیشتر دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی فنی و اقتصادی و مالی خدمات مسافرتی و جهان گردی - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

طرح توجیهی فنی و اقتصادی و مالی خدمات مسافرتی و جهان گردی - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طرح توجیهی فنی و اقتصادی و مالی خدمات مسافرتی و جهان گردی مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

توضیحات بیشتر دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خدماتی برای علوم پزشکی - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

طرح توجیهی راه اندازی خدماتی برای علوم پزشکی - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طرح توجیهی راه اندازی خدماتی برای علوم پزشکی مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

توضیحات بیشتر دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید کرم ابریشم ظرفیت 400 جعبه - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید کرم ابریشم ظرفیت 400 جعبه - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طرح توجیهی راه اندازی خط تولید کرم ابریشم ظرفیت 400 جعبه مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

توضیحات بیشتر دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید کرم ابریشم ظرفیت 200 جعبه - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید کرم ابریشم ظرفیت 200 جعبه - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طرح توجیهی راه اندازی خط تولید کرم ابریشم ظرفیت 200 جعبه مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

توضیحات بیشتر دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید کمپوست - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید کمپوست - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طرح توجیهی راه اندازی خط تولید کمپوست مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

توضیحات بیشتر دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید گرانول و کفش - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید گرانول و کفش - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طرح توجیهی راه اندازی خط تولید گرانول و کفش مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

توضیحات بیشتر دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید جوراب زنانه - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید جوراب زنانه - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طرح توجیهی راه اندازی خط تولید جوراب زنانه مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

توضیحات بیشتر دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید جمع آوری و بسته بندی شیر - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید جمع آوری و بسته بندی شیر -  مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طرح توجیهی راه اندازی خط تولید جمع آوری و بسته بندی شیر مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

توضیحات بیشتر دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید جعبه میوه 350000 عدد در سال - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید جعبه میوه 350000 عدد در سال -  مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طرح توجیهی راه اندازی خط تولید جعبه میوه 350000 عدد در سال مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

توضیحات بیشتر دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید حوله 120 تن در سال - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید حوله 120 تن در سال -  مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طرح توجیهی راه اندازی خط تولید حوله 120 تن در سال مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

توضیحات بیشتر دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید حوله 60 تن در سال - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید حوله 60 تن در سال -  مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد و قابل ویرایش طرح توجیهی راه اندازی خط تولید حوله 60 تن در سال مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید صیفی جات گلخانه ای 6000 متر مربع - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید صیفی جات گلخانه ای 6000 متر مربع -  مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طرح توجیهی راه اندازی خط تولید صیفی جات گلخانه ای 6000 متر مربع مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

توضیحات بیشتر دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید صیفی جات گلخانه ای 3000 متر مربع - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید صیفی جات گلخانه ای 3000 متر مربع -  مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طرح توجیهی راه اندازی خط تولید صیفی جات گلخانه ای 3000 متر مربع مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

توضیحات بیشتر دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید صیفی جات گلخانه ای 1500 متر مربع - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید صیفی جات گلخانه ای 1500 متر مربع -  مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طرح توجیهی راه اندازی خط تولید صیفی جات گلخانه ای 1500 متر مربع مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

توضیحات بیشتر دانلود 32,500 تومان

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید گل و گیاه گلخانه ای - مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد

طرح توجیهی راه اندازی خط تولید گل و گیاه گلخانه ای -  مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - به فرمت ورد طرح توجیهی راه اندازی خط تولید گل و گیاه گلخانه ای مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

توضیحات بیشتر دانلود 32,500 تومان